Gedragscode & Gedragsregels K&V Groningen

K&V Groningen hanteert een gedragscode voor alle betrokkenen die namens de vereniging K&V Groningen het sportaanbod uitvoeren. Deze gedragscode en -regels zijn bedoeld ter bescherming van de leden maar ook om te voorkomen dat een trainer / begeleider / bestuurder of anderszins betrokkene (wellicht onder valse beschuldigingen) in diskrediet wordt gebracht.

In gevallen waarin u van mening bent dat de gedragscode, zoals die hieronder is beschreven, niet nageleefd wordt kunt u contact opnemen met onze vertrouwenspersoon, bestuursleden van Kracht & Vriendschap Groningen of een vertrouwenspersoon van NOC NSF. Contact opnemen met de vertrouwenspersoon van K&V Groningen kan door een e-mail te sturen naar: vertrouwenspersoon@kvgroningen.nl (onder aan de pagina stelt zij zich voor)

GEDRAGSCODE

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de pupil zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. De begeleider werkt altijd met respect naar de pupil toe.
 3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de pupil dan functioneel noodzakelijk is. De begeleider ontvangt de pupil niet bij hem/haar thuis of vervoert hem/haar niet met zijn eigen auto tenzij de desbetreffende ouders/verzorgers daar expliciet toestemming voor geven.
 4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van de pupil. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen begeleider en pupil tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 5. De begeleider mag de pupil niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 6. De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met pupillen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.
 7. De begeleider heeft de plicht de pupil naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel overschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de pupil is betrokken, wordt nageleefd.
 8. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag is hij/zij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
 9. De begeleider geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) in voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

GEDRAGSREGELS

Wij vragen van alle trainers, begeleiders, leden, ouders en bezoekers dat zij meewerken aan het naleven van de gedragsregels.

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik negeer de ander niet.
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 13. Als iemand mij lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

Onafhankelijk vertrouwenspersoon
Sinds 2018 hebben we ook een vertrouwenspersoon vanuit K&V Groningen.

Als vertrouwenspersoon K&V Groningen wil ik mij graag voorstellen. Ik ben Miriam Feddema, 57 jaar en geboren in Lutten (Overijssel). Op mijn 18de jaar ben ik naar Groningen gekomen om orthopedagogiek te studeren en gebleven. Ik woon met mijn vriend in het zuiden van de stad.  Momenteel ben ik werkzaam als manager van het WIJ team Hoogkerk. Ik ben ruim 30 jaar werkzaam in de hulpverlening in de stad. Gestart bij de jeugdhulpverlening en de Jeugdzorg. Na 23 jaar heb ik de overstap gemaakt naar de MJD, een brede welzijnsorganisatie. Sinds 2 ½ jaar werk ik bij WIJ Groningen. Tot mijn 18de jaar was ik ook zelf lid van de gymnastiekvereniging in mijn dorp, met veel plezier.  Ik ben nog steeds actief in de sport. Ik tennis, loop hard en doe aan spinning en bodypump in de sportschool.

Ik vind het een eer om jullie vereniging te mogen ondersteunen als vertrouwenspersoon. Met mijn levenservaring, gecombineerd met mijn professionele ervaring denk ik deze rol goed te kunnen vervullen.

Als vertrouwenspersoon wil ik er zijn voor je als je als lid van K&V Groningen last hebt van ongewenst (grensoverschrijdend) gedrag bijvoorbeeld pesten, discriminatie, agressie of seksuele intimidatie. Ik zal samen met jou zoeken naar oplossingen en waar nodig advies, ondersteuning of hulp bieden of regelen. Ik zal alleen met toestemming van jou actie ondernemen. Alleen praten en je hart luchten mag natuurlijk ook. Uiteraard heb  ik geheimhoudingsplicht.

Ik ben te bereiken onder telefoonnummer 06 55498797 of door een mail te sturen naar vertrouwenspersoon@kvgroningen.nl

Waarom een vertrouwenscontactpersoon en wat doet deze?
Een vertrouwenscontactpersoon is het aanspreekpunt voor iedereen die een vraag, klacht of vermoeden heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. Het fijnste is natuurlijk als je met je vraag terecht kunt bij iemand binnen K&V Groningen. Dan kan er binnen de vereniging meteen iets mee worden gedaan en ben ik niet nodig. Het is wel belangrijk om je vraag te bespreken. Zeker voor jezelf, maar ook voor de vereniging en om erger te voorkomen. Lukt dit niet of wil of durf je dit niet, dan kun je altijd bij mij terecht, of je nu sporter, ouder, toeschouwer, bestuurslid of trainer bent. Bij mij kun je je verhaal kwijt en dat lucht vaak al op. Ik kan goed luisteren, geef raad en kan je, als het nodig is, doorverwijzen naar geschikte hulpverlening. De gesprekken met mij zijn vertrouwelijk en anoniem, tenzij je zelf anders aangeeft.